تبلیغات
فدائی بنت الحیدر
 
 
 
(این الفاطمیون) انشاالله فدائی اخت الحسین سلام الله علیهما میشوم

یا مقلب القلوب

نویسنده : عبد حضرت محمد وآل پاکش صلوات الله علیه وآله 222 | تاریخ : 11:04 - 1394/05/19


شهادت امام صادق تسلیت باددعایی که امام صادق فرمودند در عصر غیت زیاد بخونیم  یا الله یارحمان یارحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک  
امام  صادقم امام شهیدم نجاتم بده عبا عبدالله

یا رب ببین که چگونه قلبم دچار لرزش شده است


 
 
آنان که در غدیر به عهد خود وفا نکردند و در خانه بی بی دو عالم زهرا (سلام الله علیها)را  شکستند
 
آنان باعث شدند موجود پستی چون یزید جرعت کند و جسارت برفرزند بهترین خلق عالم کنند
 
 
ادامه متن بخشی از خطبه غدیر

(اى پیامبر! آنچه را از جانب خداوند) درباره على (ع ) (بر تو نازل شده است به مردم

برسان و اگر چنین نكنى رسالت او را هیچ نرسانده اى .خداوند نیز تو را ازمردم

نگه مى دارد) [مائده /67].

ایـنـك اى مـردم : بدانید كه خداوند او را براى شما به عنوان ولى و امام تعیین كرده و طاعت او بر مهاجرین و

انصار و بر تابعینى كه به نیكى از آنان پیروى كردند, بر شهرنشین وبادیه نشین , بر عجم و عـرب , بر آزاد و برده ,

بر كوچك و بزرگ و بر سفید و سیاه و بر هریگانه پرست واجب است .فرمان او روا, سـخـن او مـقـبـول و امر

او نافذ است .آن كه با اومخالفت كند ملعون , آن كه در پى او رود رحـمـت شده و آن كه او را باور دارد مؤمن

است .خداوند او و هر كه حرف او را شنود و از او فرمان برد آمرزیده است .

اى مردم :! این آخرین بار است كه من در چنین جمعى از شما, حضور مى یابم .پس فرمان خداوند را بـشـنوید

و بپذیرید و بدان گردن نهید كه خداوند ـ عزوجل ـ مولا و خداى شماست .پس از او نیز مـحمد(ص ), همان كه

ایستاده و با شما سخن مى گوید, ولى شماست و پس از من نیز على (ع ) به فرمان پروردگارتان ولى و امام

شماست .سپس نیزامامت در نسل من از فرزندان اوست تا آن روز كه خداوند و رسول او را ملاقات

كنید...حلالى نیست جز آنچه خداوند حلال كرده و حرامى نیست جز آنچه خداوند حرام كرده .. .و او خود مرا از

حلال و حرام آگاهانیده است .و من آنچه پروردگارم از كتاب وحلال و حرام خویش به من آموخته ادا كردم.

اى مـردم: ! هـیـچ علمى نیست مگر آن كه خداوند آن را در من گرد آورده و هر علمى هم كه من آمـوخـتـه ام

آن را در امام متقین فراهم ساخته ام و هیچ علمى نیست مگر این كه آن را به على (ع ) آموخته ام و همو (امام

مبین ) است .

اى مردم :! از او دور نشوید و از او نگریزید و در برابر ولایت او تكبر نورزید و سرمپیچیدچه , او همان كـسى است

كه به حق راه مى نماید و بدان عمل مى كند و باطل را مى میراند واز آن نهى مى كند و در راه خـدا مـلامـت

هیچ ملامتگرى او را نمى گیرد .او نخستین كسى است كه به خدا و رسولش ایـمان آورد .هموست كه خود را

فدایى رسول خدا ساخت وهموست كه با رسول خدا بود, در حالى كه هیچ كس دیگر در كنار پیامبر نبود كه

همراه اوخداى را بپرستد.

اى مردم :! او را برتر دارید كه خداوند برترش داشته و او را بپذیرید كه خداوند او راگماشته است .

اى مردم :! او امامى است از جانب خداوند و خداوند هرگز آن را كه منكر او شود نخواهدآمرزید و هرگز تـوبـه او

رانخواهد پذیرفت .خداوند بر خود واجب ساخته كه با هر كس فرمان او رامخالفت ورزد چنین كـنـد و او را براى

همیشه و تا زمان زمان است به عذابى سخت گرفتارسازد .پس از این بپرهیزید كـه با او مخالفت ورزید و بدین

سبب در آتشى درآیید كه سنگها و آدمیان هیزم آنند و براى كافران آماده شده است .

اى مـردم :! ـ به خداوند سوگند ـ پیامبران و رسولان نخستین، تنها به من مژده داده شده اند ومن خـاتـم انبیا

و مرسلین و حجت خدا بر همه آفریدگان آسمان و زمین هستم و هر كه دراین تردید ورزد كـافرى است به كفر

جاهلیت نخستین، و هر كه در بخشى از این سخنانم تردید آورد در همه آن تردید آورده و آن كه در همه این

حقایق تردید آورد به دوزخ ‌رود.

اى مـردم :! خـداونـد بر من منت نهاده و احسان و نیكى ورزیده و مرا بدین فضیلت گرامى داشته است و

خدایى جز او نیست .در هرحال و پیوسته تا همیشه روزگار او را از من ستایش است .

اى مـردم :! على (ع )را برتر بدارید كه برترین مردم ـ اعم از مرد و زن ـ پس از من است وخداوند به واسطه ما

روزى بندگان را نازل كرده و بقاى خلق به ماست .هر كس این گفته مرا نپذیرد و با آن مخالفت كند, لعنت شده

لعنت شده و مغضوب مغضوب است .هـان كـه جـبرئیل مرا از جانب خداوند بدین حقیقت خبر داده كه مى گوید:

(هر كس باعلى (ع ) دشمنى ورزد و ولایت او را نپذیرد لعنت و خشمم بر اوست .)